หน้าแรก  |  ประกาศซื้อขาย  |  สารบัญเว็บไซต์  |  Social Bookmark  |  Profile Link  |  แลกลิงค์  |  เว็บบอร์ด  |  วิธีใช้งาน  |  ติดต่อเรา  
ค้นหา :
 
ประกาศสำหรับ : ประเภท : ราคา :
ค้นหาเว็บ  


การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001


thespecialist

• Management Solution

1. การเป็นตัวแทนตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit Service; IQA)
     Internal Audit Service เป็นการให้บริการการตรวจประเมินภายใน (2nd Party Audit) ให้กับองค์กรที่ขาดแคลนพนักงาน หรือพนักงานมีทักษะไม่เพียงพอ โดยการตรวจประเมินภาพในนี้รวมถึงการให้บรการการวางแผนการตรวจ การตรวจ การจัดทำ Audit checklist การจัดทำรายงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร ซึ่งการตรวจจะเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้องค์กรได้มีแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการและการแก้ไขปัญหา พร้อมกันนั้นก็มีการตรวจเช็ค Compliance ให้กับองค์กรก่อนที่จะเตรียมพร้อมรับการตรวจของ CB; Certify Body.ทีมงานตรวจประเมิน จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะโดยตรงในสาขานั้นหรือใกล้เคียง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการให้บริการการตรวจประเมินภายในจะสามารถสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับองค์กรได้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Service; RAS)
     Risk Assessment Service เป็นบริการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆให้กับองค์กร เช่นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ความเสี่ยงในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงในการล้มเหลวของกระบวนการ (FMEA, HACCP) เพื่อเป็นการคาดการณ์ถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุ หาทางป้องกันและมาตรการมารองรับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การตรวจประเมินจะใช้ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านที่จะตรวจสอบอย่างแท้จริง พร้อมกับการจัดทำรายงาน และการ recommend เพื่อดำเนินการป้องกันเหตุที่จะเกิดล่วงหน้า และมาตรการรองรับในทางปฏิบัติ

3. การแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย (Safety Management Solution)
     Safety Management Solution เป็นการจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหาทางลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงอาจจะมาจากหลายด้านที่จะต้องบริหารจัดการเช่น ทัศนคติของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม เครื่องจักร และวิธีการทำงานเป็นต้น โดยทีมงานที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย และหาวิธีการแก้ไขในทางปฏิบัติ เพื่อนำลงปฏิบัติในพื้นที่ ที่เป็นเหตุของปัญหาความปลอดภัย การจัดการเรื่องปัญหาความปลอดภัยเป็นการให้การปรึกษาและดำเนินการ่วมกับคนใน องค์กร หรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างการยอมรับในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

4. การแก้ปัญหาเรื่องผลผลิต (Productivity Solution)
     Productivity Solution เป็นการจัดการการแก้ปัญหาผลผลิต หรือ output ของกระบวนการ ซึ่งอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุที่เป็นไปได้เช่น เกิดจากปัญหาเรื่องทักษะของพนักงาน (Skill) ปัญหาเรื่องความสามารถของกระบวนการ (Process capability) ปัญหาจากเครื่องจักร (Machine) ปัญหาจากวิธีการทำงาน (Working method) ปัญหาจากทัศนคติของบุคคลากร (Attitude) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาจะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

5. การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของการผลิต และผลิตภัณฑ์ (Quality Solution)
     Quality Solution เป็นการจัดการการแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการเช่น ปัญหาเชิงเทคนิค (Technical problem) ปัญหาเชิงการควบคุมและปัจจัยการควบคุมด้านคุณภาพ (Quality Control) ปัญหาเชิงทักษะและความเข้าใจของพนักงาน (Skill) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (Quality) จะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

6. การแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน การผลิต (Efficiency Solution)
     Efficiency Solution เป็นการจัดการแก้ปัญหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (Units per time) ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ คน เครื่องจักร หรือกระบวนการ วิธีการทำงาน ที่เป็นไปได้ทั้งสิ้น ปัญหาอาจจะมีทางแก้ได้หลายแนวทาง โดยทีมงานที่ปรึกษาร่วมกับลูกค้า จะเลือกทางที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นทางเลือกในการแก้ไข ปัญหา ทางเลือกในการแก้ไขปรับปรุงจะต้องถูกวิเคราะห์จากทีมงานที่ปรึกษาที่มี ประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทางลูกค้า ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) จะต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

7. การทำหน้าที่เป็นตัวแทน QMR หรือผู้ช่วยฝึกสอน (QMR Representative or Coaching)
     QMR Representative or Coaching เป็นการแก้ปัญหาขององค์กรที่ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง QMR, EMR ได้ ทางบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ให้บริการในการดำเนินการ coach ให้กับผู้รับหน้าที่ หรือดำเนินการเป็นตัวแทนชั่วคราวตำแหน่ง QMR ในระยะเวลาจำกัด เพื่อให้พนักงานขององค์กรสามารถได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานตำแหน่ง QMR ได้ การบริการจะให้บริการทุก functions ของ QMR; Quality Management Representative หรือ EMR; Environmental Management Representative

8. การฝึกสอนทีมงานระดับจัดการ (Management coaching)
     Management coaching เป็นการให้บริการ coach ในระดับการจัดการแก่พนักงานที่ยังขาดทักษะ เพื่อให้ทราบ basics function ของตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เช่นผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ลอจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการ coach ให้กับระดับการจัดการของแต่ละแผนกถึง management key control และการรายงาน (Report) ให้กับผู้บริหาร และการใช้ดัชนี้ (KPI) ในการชี้วัดการบริหารจัดการ การ coach ดังกล่าวจะต้องได้รับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง ถึงทิศทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานในการ coach

9. การจัดทำเอกสารระบบ (System Documentation Established)
     การจัดทำมาตรฐานการจัดการทุกมาตรฐาน (Management Standard) จะต้องให้มีการจัดทำเอกสารระบบ เช่น Quality Manual, Procedures, Work Instructions และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งการจัดทำจะต้องใช้บุคคลากรที่มีทักษะ และมีความเข้าใจในระบบ บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ให้บริการในการจัดทำเอกสารระบบในมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, C-TPAT เพื่อเป็นต้นแบบก่อนที่องค์กรจะนำไปปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับ องค์กร นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบแบบฟอร์มในการใช้งาน ณ. จุดปฏิบัติงาน (Operation point) เพื่อปรับแต่งให้ระบบบันทึกมีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงการจัดการ และเป็นการออกแบบระบบบันทึกให้น้อยชิ้นกระดาษที่สุด เพื่อลดเวลาในการจัดการการผลิต

 

http://www.qmlcorp.com

[url=http://www.qmlcorp.com] ที่ปรึกษา iso [/url]

โพสอื่นๆของ " thespecialist "
ขายรถกระบะ ตู้แช่ ขายรถกระบะ ตู้แช่
ลงประกาศ: 03/03/2017
ิีbusiness leader 2017 ิีbusiness leader 2017
ลงประกาศ: 02/03/2017
ขาย รถตู้แช่ โตโยต้า วีโก้ ปี2014 ขาย รถตู้แช่ โตโยต้า วีโก้ ปี2014
ลงประกาศ: 01/03/2017
Food Safety 2016 Food Safety 2016
ลงประกาศ: 05/11/2016
iso 13485 : 2016 iso 13485 : 2016
ลงประกาศ: 30/10/2016
AB-CB What's it AB-CB What's it
ลงประกาศ: 28/10/2016
C-TPAT คืออะไร C-TPAT คืออะไร
ลงประกาศ: 07/10/2016
มาตรฐาน GMP และ HACCP 2016 มาตรฐาน GMP และ HACCP 2016
ลงประกาศ: 05/10/2016
บริการให้คำปรึกษา iso บริการให้คำปรึกษา iso
ลงประกาศ: 02/10/2016
ดิจิตอล ยุค4.0 ดิจิตอล ยุค4.0
ลงประกาศ: 29/09/2016
ประเภท
แฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า

เครื่องประดับ นาฬิกา

เครื่องสำอางค์ น้ำหอม

อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน

รถยนต์ จักรยานยนต์ ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค พีดีเอ

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้าน

เกมส์ ของเล่น ตุ๊กตา โมเดล

มือถือ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน

กีฬา อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์เดินป่า

กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง ทีวี ตู้เย็น

ธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงิน

เครื่องดนตรี อุปกรณ์บันทึกเสียง

บันเทิง ภาพยนตร์ เพลง ซีดี ดีวีดี

สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ จัดสวน

หนังสือ นิตยสาร นวนิยาย การ์ตูน

ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ตั๋ว บัตร

อาหาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ

แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ของเก่า สะสม แสตมป์ พระเครื่อง

ศิลปะ หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา

wedding

อื่นๆ


“มุกดี มุกสวย … มุกจินไฮ่” เราคือผู...
ลิงค์แนะนำ
เพชรโคลนนิ่ง

ถ่านขายส่ง

เทศบาลตำบลสนามชัยเขต

โพสเว็บบอร์ด ราคาถูก

จองโรงแรม

น้ำยาลอกผิว

ประตูหนีไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

คอกกั้น pvc

topup2rich

ดูทั้งหมด


แลกลิงค์
WNT
Smart Connection


บริษัท วัฒนาธนวัต จำกัด
402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510

E-mail : info@ipostseo.com
บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย บริการของเรา แจ้งปัญหา แนะนำ-ติชม
เว็บไซต์สำเร็จรูป
พลาซ่า
ประกาศซื้อ - ขาย
พรีเมี่ยมมอลล์
ประกาศงาน
สมัครงาน
เว็บไซต์สำเร็จรูป
โปรโมทเว็บไซต์
จดโดเมน
ย้ายโดเมน
อีเมล์โฮสติ้ง
ประกาศงาน
สมัครงาน
ลงโฆษณา
ฝ่ายขายโฆษณา โทร. 08-9156-7537
ฝ่ายขายเว็บไซต์ โทร. 09-456-222-88
ฝ่ายโปรโมทเว็บไซต์ โทร. 08-9489-4326
โทรสาร 02-508-4263
(จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.)